สพป.สิงห์บุรี ขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระดับสำนักงานเขตพื้นที่ กิจกรรมค่ายพัฒนาผู้นำเยาวชนด้านคุณธรรมสู่สังคม

วันพฤหัสบดีที่ 2 สิงหาคม 2561 เวลา 09.00 น. ดร.พิเชฐร์ วันทอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี เป็นประธานเปิดโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. กิจกรรมค่ายพัฒนาผู้นำเยาวชนด้านคุณธรรมสู่สังคม ณ โรงเรียนบ้านหนองลีวิทยาคม โดยมี นายสมชาย สิงหา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองลีวิทยาคม กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ของโครงการฯ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี ให้โรงเรียนบ้านหนองลีวิทยาคม ซึ่งเป็นหน่วยงานขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระดับสำนักงานเขตพื้นที่ ดำเนินการอบรมตัวแทนจากโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ปีงบประมาณ 2561 จำนวน 44 โรงเรียน โรงเรียนละ 3 คน รวม 132 คน จำนวน 1 วัน เพื่อพัฒนาผู้นำเยาวชนดังกล่าวให้มีความรู้ความสามารถ ในการวิเคราะห์ปัญหาทางคุณธรรม จริยธรรม และแก้ปัญหาได้ โดยการจัดทำโครงงาน ตามแนวทางโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. และนำแนวทางดังกล่าวกลับไปเป็นแกนนำในโรงเรียนของตนเอง เพื่อดำเนินการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.อย่างเป็นรูปธรรมต่อไป ซึ่งได้รับงบประมาณสนับสนุนจาก สพป.สิงห์บุรี จำนวน 30,000 บาท โดยมี นายสมชาย สิงหา ผอ.ร.ร.บ้านหนองลีและคณะครูร่วมดำเนินการเป็นวิทยากร นางเยาวภา รัตนบัลลังค์ ศน.ผู้รับผิดชอบโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.