สพป.ชัยนาท ชี้แจงแนวทางการดำเนินงานโรงเรียนสุจริต

การปลูกจิตสำนึกความซื่อสัตย์สุจริต ถือเป็นกลไกสำคัญในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของประเทศชาติให้กับนักเรียน ครู ผู้บริหาร และบุคลากรทางการศึกษาทุกคน ผู้เรียนเกิดทักษะการคิด มีวินัย ซื่อสัตย์สุจริต อยู่อย่างพอเพียง และมีจิตสาธารณะ ซึ่งเป็นคุณลักษณะที่สำคัญในการขับเคลื่อนการดำเนินงานโรงเรียนสุจริต โดยในวันที่ 2 ส.ค.61 สพป.ชัยนาท จัดประชุมชี้แจงแนวทางในการดำเนินงานเครือข่ายโรงเรียนสุจริต ร้อยละ 20 ร้อยละ 30 และร้อยละ 40 แก่ผู้บริหารและครูเครือข่ายโรงเรียนสุจริต จำนวน 122 โรงเรียน ณ ห้องประชุมเจ้าสามพระยา โดยมีว่าที่ พ.ต.สมเกียรติ แก้วทอง รอง ผอ.สพป.ชัยนาท เป็นประธานเปิดการประชุมและบรรยายพิเศษพร้อมให้แนวทางในการดำเนินงาน และรับฟังการชี้แจงแนวทาง ขั้นตอน และรูปแบบการจัดกิจกรรมต่าง ๆ รวมทั้งการจัดทำรายงานผลการดำเนินงาน ตามที่ สพฐ.กำหนด จากคณะศึกษานิเทศก์ ทั้งนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2561 สพป.ชัยนาท กำหนดจัดกิจกรรมค่ายเยาวชน “คนดีของแผ่นดิน” ตามที่ สพฐ.กำหนด แก่นักเรียนที่มีภาวะผู้นำในเครือข่ายโรงเรียนสุจริต ร้อยละ 30 จำนวน 50 โรงเรียน ๆ ละ 2 คน ในวันที่ 15 ส.ค.61 ณ โรงเรียนอนุบาลชัยนาท ธานี วงษ์ทอง ภาพ/ข่าว/พิมพ์