สพป.มหาสารคาม เขต 1 แผน ออกตรวจสอบ ติดตามการดำเนินงานโครงการเงินกู้เพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและสังคมจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

วันที่ 7-8 มีนาคม 2565 ดร.สมศักดิ์ ภูมิกอง ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 มอบหมายให้หน่วยตรวจสอบภายในพร้อมกลุ่มนโยบายและแผน ออกตรวจสอบ ติดตามการดำเนินงานโครงการเงินกู้เพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและสังคมจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด19)ของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปตามแนวทางที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกำหนดและถูกต้องตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง จำนวน 7 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนบ้านอุปราช(คุรุราษฎร์บำรุงศิลป์) โรงเรียนบ้านบ่อน้อยหนองงัวสว่างวิทย์ โรงเรียนบ้านเขวาโดนแหย่งสามัคคี โรงเรียนบ้านคันธาร์ โรงเรียนบ้านดอนดู่ โรงเรียนบ้านอิตื้อดอนหวายขมิ้น และโรงเรียนบ้านไส้จ่อ