ให้คำปรึกษา แนะนำ ผู้รับการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่เพื่อพัฒนาการศึกษา ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

วันที่ 16 มีนาคม 2565 นายสุรินทร์ มั่นประสงค์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 เป็นประธานคณะกรรมการที่ปรึกษา/พี่เลี้ยง (Coaching Team) ในการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่เพื่อพัฒนาการศึกษา ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อให้คำปรึกษา แนะนำ การปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายตามกรอบภารกิจของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ในระยะเวลา 1 ปี โดยมีผู้เข้ารับการประเมิน 3 ท่าน ประกอบด้วย นายวินัย เมฆหมอก ผอ.สพป.ตาก เขต 1 นายอวยชัย ศรีตระกูล ผอ.สพม.ตาก และ นายจรณเดช บุปผาชาติ ผอ.สพป.สุโขทัย เขต 1 ณ สพป.ตาก เขต 1