ผอ.สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 ประชุมชี้แจงการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน ชั้น ป.1 ปีการศึกษา 2561

วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562 นายประกิจ พุ่มพฤกษ์ ผอ.สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 เป็นประธานการประชุมชี้แจงการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ณ ห้องประชุม 3 สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 โดยมีวัตถุประสงค์เพี่อชี้แจงทำความเข้าใจข้อปฏิบัติในการจัดการประเมินให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน มีความโปร่งใสถูกต้อง และเป็นไปตามมาตรฐานของการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ  ซึ่งผู้เข้าประชุมประกอบด้วยบุคลากรประจำศูนย์สอบ บุคลากรระดับสนามสอบและผู้เกี่ยวข้อง  ทั้งนี้ ก่อนเปิดการประชุม ประธานและผู้เข้าประชุมได้ร่วมกันไหว้พระสวดมนต์ ร้องเพลงชาติ กล่าวปฏิญญาเขตสุจริต เพื่อแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์  และการเป็นข้าราชการที่ดี  ขานรับนโยบายเขตสุจริตของรัฐบาล