สพป.ชลบุรี เขต 1 ประชุมเพื่อติดตามผลการขับเคลื่อนนโยบายของ สพฐ. ในกลุ่มพื้นที่การศึกษา ประจำเขตตรวจราชการที่ 8

วันที่ 17 มีนาคม 2565 เวลา 10.00 น. นายเต็ม  เสืออ่วม ประธานกรรมการบริหารกลุ่มพื้นที่การศึกษา ประจำเขตตรวจราชการที่ 8 ดำเนินการจัดประชุมเพื่อติดตาผลการขับเคลื่อนนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในกลุ่มพื้นที่การศึกษา ประจำเขตตรวจราชการที่ 8 ผ่านระบบ Video Conference Zoom Meeting โดยมีนายนิพนธ์ ก้องเวหา  ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปฏิบัติหน้าที่กำกับติดตาม ประเมินผลการขับเคลื่อนนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในกลุ่มพื้นที่การศึกษา ประจำเขตตรวจราชการที่ 8 โดยดำเนินการติดตามผลการปฏิบัติงาน ในกลุ่มพื้นที่การศึกษา ประจำเขตตรวจราชการที่ 8 ดังนี้

1. เรื่องความปลอดภัย “MOE Safety Center”

2. โรงเรียนคุณภาพ

3. โครงการ “พาน้องกลับมาเรียน” ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคาร 1 สพป.ชลบุรี เขต 1