สพป.ปจ.2 ขับเคลื่อนแนวทางการบันทึกข้อมูลการศึกษาต่อของนักเรียนทุนเสมอภาค (กลุ่มช่วงชั้นรอยต่อ) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

        วันที่ 21 มีนาคม 2565 เวลา 09.30 น. นายอัมพล หันทยุง ผอ.สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 เป็นประธานพิธีเปิดและบรรยายพิเศษการประชุมชี้แจงแนวทางการบันทึกข้อมูลการศึกษาต่อของนักเรียนทุนเสมอภาค (กลุ่มช่วงชั้นรอยต่อ) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ผ่านระบบ Zoom Meeting  เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับครูในการดำเนินงานบันทึกข้อมูลการศึกษาต่อของนักเรียนทุนเสมอภาค (กลุ่มช่วงชั้นรอยต่อ) ให้ดำเนินการตามขั้นตอนได้อย่างถูกต้องครบถ้วน ผู้เข้าร่วมประชุมเป็นข้าราชการครู และเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบงานระบบปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน จำนวน 112 คน  ณ ห้องประชุม 3 สพป.ปราจีนบุรี เขต 2