สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 ประชุมคณะกรรมการนำเข้าข้อมูลโครงการในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ(eMENSCR) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 1/2565

สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 ประชุมคณะกรรมการนำเข้าข้อมูลโครงการในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ(eMENSCR) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 1/2565

วันที่ 24 มีนาคม 2565 นายประทีป ทองด้วง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 มอบหมายให้นางสุริยา เครือรัตน์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาฯ เป็นประธานเปิดการประชุมคณะกรรมการนำเข้าข้อมูลโครงการในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ(eMENSCR) ปีงบประมาณ 2565 ครั้งที่ 1/2565 ณ ห้องประชุมไชยชนะวดีสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 เพื่อติดตามการนำเข้าข้อมูลโครงการในระบบeMENSCR ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจำไตรมาส 2 ให้สอดคล้องกับงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและการติดตาม ประเมินผล การบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของสำนีักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ภาพ/ข่าว ประยูร พงษ์ประยูร ปชส.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2