สพป.ชลบุรี เขต 1 ตรวจเยี่ยมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพนักทรัพยากรบุคคล

วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 10.00 น. นายเต็ม  เสืออ่วม  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 ได้ตรวจเยี่ยมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพนักทรัพยากรบุคคล ให้กับบุคลากรทางการศึกษาในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาภาคกลาง ภาคตะวันออกและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จำนวน 76 เขตพื้นที่การศึกษา 34 จังหวัด จำนวนผู้เข้ารับการอบรม 148 คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างจิตสำนึกที่ดีให้บุคลากรสามารถนำหลักธรรมจริยธรรมและปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการดำเนินชีวิต มีความสุขในการปฏิบัติงาน มีการสื่อสารที่ดี มีพฤติกรรมบริการด้วยใจเข้าใจถึงวัฒนธรรมองค์กร ยอมรับฟังความคิดเห็นผู้อื่น สามารถทำงานเป็นทีมได้ และพัฒนาความสัมพันธ์ สร้างบรรยากาศที่ดีในการทำงาน ณ วัดเขาถ้ำ อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี