Day Camp ลูกเสือสำรองคลองเมืองหลวง

เมื่อ 11 กุมภาพันธ์ 2562 ว่าที่พันตรีสุวิศิษฏ์ กันทา รอง.ผอ.สพป.พิจิตร เขต 1 เป็นประธานเปิดกิจกรรมค่ายและเดินทางไกลลูกเสือสำรอง Day Camp ของโรงเรียนในสังกัด War Room เมืองสระหลวง และโอฆะนคร กลุ่มโรงเรียนคลองเมืองหลวง จำนวน  7   โรงเรียน  1  โรงเรียนเครือข่าย   คือโรงเรียนอนุบาลพิจิตร  โรงเรียนอนุบาลเมือง(ท่าหลวงสงเคราะห์)  โรงเรียนชุมชนวัดคลองคะเชนทร์  โรงเรียนวัดคลองโนน  โรงเรียนวัดดงชะพลู  โรงเรียนบึงสีไฟ  โรงเรียนบ้านบึงตะโกน(ธนาคารกรุงเทพ 1 และโรงเรียนบ้านเมืองเก่า เพื่อให้นักเรียนได้ฝึกฝนทักษะความรู้ ความสามัคคีที่ได้เรียนมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน ได้เรียนรู้กฎ ระเบียบวินัยและการปรับตัวในการอยู่ร่วมกับผู้อื่น มีความรัก ความสามัคคีในการทำงาน เป็นหมู่คณะและเกิดความสนุกสนาน เกิดทัศนคติที่ดีต่อวิชาลูกเสือและผู้บำเพ็ญประโยชน์ มีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  1-3  เข้าร่วมกิจกรรมกว่า  220  คน   คณะครูกว่า  30  คนที่ค่ายลูกเสือศรีสรรเพชญจังหวัดพิจิตร