สพป.ชัยภูมิ เขต 3 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย

วันที่ 2 สิงหาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายนิวัฒน์ แก้วเพชร ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 มอบหมายให้ นายสุวัฒน์ ซื่อสัตย์ รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย โดยมีนางสุกัญญา ประทุมวงษ์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ กล่าวรายงาน นายสุวัฒน์ ซื่อสัตย์ กล่าวว่ากิจกรรมนี้เป็นเน้นการส่งเสริมให้ครูผู้สอนระดับปฐมวัย ได้มีความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับองค์ความรู้ ทางวิทยาศาสตร์ เพื่อจะนำมาบูรณาการ กับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในชั้นเรียน ซึ่งกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ถือว่าเป็นรูปแบบหนึ่ง ที่ส่งเสริมการวางรากฐาน ให้ผู้เรียนเป็นผู้ที่คิดเป็นทำเป็นและแก้ปัญหาเป็น สามารถแสวงหาคำตอบได้ด้วยตนเอง หากคุณครู มีความรัก ความมุ่งมั่น ความเอาใจใส่ ต่อผลงาน มีความรับผิดชอบต่อภาระหน้าที่ที่ควรปฏิบัติแล้ว เชื่อได้ว่า ในระดับการศึกษาต่อไปจะมีนักเรียนที่มีคุณภาพ เป็นโรงเรียนที่มีคุณภาพ เพียงพอที่จะได้รับความไว้วางใจจากผู้ปกครองนักเรียน เต็มใจส่งบุตรหลานมาเรียนเพิ่มมากขึ้น ในการนี้ ได้รับความอนุเคราะห์ จากครูวิทยากรแกนนำระดับปฐมวัย เป็นวิทยากรพี่เลี้ยง โดยมีนางโชติกา ชาลีรินทร์ ผอ.กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา และคณะศึกษานิเทศก์ ร่วมเปิดการอบรม ซึ่งผู้เข้าอบรมเป็นครูผู้สอนระดับปฐมวัยโรงเรียนในสังกัด ณ ห้องประชุมชาลีเครือ โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล อ.จัตุรัส จ.ชัยภูมิ