ผอ.สพร.เปิดโครงการการบริหารงานบุคคลที่มีประสิทธิภาพ มุ่งสู่องค์กรแห่งความผาสุก โดยกระบวนการสร้างโอกาส คุณภาพ และคุณธรรม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานบุคคลแนวใหม่ ณ สพป.สุรินทร์ เขต 2

วันที่ 8 เมษายน 2565 ที่ห้องประชุมเมืองแก้ว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2 ดร.อนันต์ พันนึก ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานพิธีเปิดโครงการ การบริหารงานบุคคลที่มีประสิทธิภาพ มุ่งสู่องค์กรแห่งความผาสุก โดยกระบวนการสร้างโอกาส คุณภาพ และคุณธรรม โดยมี นายทวีสิทธิ์ มั่นจิต ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2 นายอรรถพล ชาติรัมย์ นายประเสริฐศักดิ์ เหินไธสง และนายเทวัน พอใจ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2 ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย นายกสมาคม ประธานเครือข่าย ผู้บริหารสถานศึกษา และบุคลากรในสังกัด ร่วมให้การต้อนรับ ซึ่งภายในงานมีการมอบเกียรติบัตรให้กับผู้ที่มีผลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ จำนวน 234 คน และมีมีการบรรยาย เรื่อง การบริหารงานบุคคลที่มีประสิทธิภาพ มุ่งสู่องค์กรแห่งความผาสุก โดยกระบวนการสร้างโอกาส คุณภาพ และคุณธรรม จากผู้อำนวยการสำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ อีกด้วย

นายทวีสิทธิ์ มั่นจิต ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2 กล่าวว่า การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานบุคคลแนวใหม่ ให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ ๒๑ โดยใช้กระบวนการสร้างโอกาส คุณภาพ และคุณธรรม ให้สถานศึกษาจัดการศึกษาให้บรรลุเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน ควบคู่กับการพัฒนาคุณธรรมและยึดมั่นตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เป็นแนวทางในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ.2561-2580 แผนปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2565) แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2560-2579 และมุ่งสู่ Thailand 4.0

ภาพ : นาตญา คำสะอาด ข่าว : มัสนี บาดง

มัสนี บาดง
Latest posts by มัสนี บาดง (see all)