ผอ.สพป.สิงห์บุรี เป็นประธานเปิดกิจกรรมและกล่าวให้โอวาทในการอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี ประจำปีการศึกษา 2561 ของโรงเรียนในเขตตำบลทองเอน

วันพุธที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 08.00 น. ดร.พิเชฐร์ วันทอง ผอ.สพป.สิงห์บุรี เป็นประธานเปิดกิจกรรมและกล่าวให้โอวาทในการอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี ประจำปีการศึกษา 2561 ของโรงเรียนในเขตตำบลทองเอน โดยมีนายสมยศ สังสอาด ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดล่องกะเบา ประธานกลุ่มทองน้ำงาม กล่าวรายงาน การเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารีในครั้งนี้ มีลูกเสือ-เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ ประกอบด้วย โรงเรียนวัดเชียงราก จำนวน 48 คน โรงเรียนวัดกลาง จำนวน 34 คนโรงเรียนชุมชนวัดดงยางจำนวน 17 คน โรงเรียนวัดล่องกะเบา จำนวน 8 คน โรงเรียนวัดคลองโพธิ์ศรี จำนวน 6 คน โรงเรียนวัดเซ่าสิงห์ จำนวน 6 คน และโรงเรียนวัดไผ่ดำ (มิตรภาพที่ 183) จำนวน 5 คน รวมทั้งสิ้น 124 คน คณะครู จำนวน 16 คน และคณะวิทยากร จำนวน 12 คน โดยเริ่มกิจกรรมตั้งแต่วันที่ 13-15 กุมภาพันธ์ 2562 ณ วัดสิงห์สุทธาวาส อ.ค่ายบางระจัน จ.สิงห์บุรี รวม 2 คืน 3 วัน มีวัตถุประสงค์เพื่อฝึกความเป็นระเบียบ วินัย มีความสามัคคีและช่วยเหลือสังคม รู้จักการเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี เพื่อที่จะเติบโตเป็นพลเมืองที่ดีมีคุณภาพต่อไป