ผอ.สพป.พัทลุง เขต 1 เปิดโครงการอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือเนตรนารีของเครือข่ายไตรภาคี

ผอ.เขตฯ ฝากลูกเสือเนตรนารีนำ 4 พฤติกรรมทักษะชีวิตใช้ในการอยู่ค่ายพักแรม
…………………………………………….

วันนี้เวลา 09.00 น. (14 ก.พ.62) นายสุนาจ แก้วสุข ผอ.สพป.พัทลุง เขต 1 เป็นประธานเปิดโครงการอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี ของเครือข่ายไตรภาคี ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราว วิทยาลัยภูมิปัญญาชุมชน ม.ทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง ต.พนางตุง อ.ควนขนุน จ.พัทลุง เพื่อฝึกให้ลูกเสือ-เนตรนารีเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี มีความรักสามัคคีและเป็นมิตรต่อกันและสามารถนำประสบการณ์จากการอยู่ค่ายไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้

นายสุนาจ ได้กล่าวว่า กิจกรรมการอยู่ค่ายพักแรม เป็นกิจกรรมที่เสริมสร้างให้นักเรียนได้ฝึกฝนปฏิบัติกิจกรรมร่วมกันเป็นหมู่คณะและทุกคนมาจากต่างโรงเรียน จึงขอให้ลูกเสือเนตรนารีทุกคนได้อยู่ร่วมกันโดยให้นำพฤติกรรมทักษะชีวิตที่คาดหวัง 4 องค์ประกอบไปใช้ในการอยู่ค่ายคือ 1. ต้องเห็นคุณค่าของตัวเองและผู้อื่น 2.ต้องรู้จักคิดในการแก้ปัญหา 3. ต้องรู้จักบริหารจัดการอารมณ์ของตัวเอง และ 4. ต้องรู้จักสร้างสัมพันธภาพกับผู้อื่น ซึ่งองค์ประกอบเหล่านี้เป็นทักษะชีวิตที่จะเป็นภูมิคุ้มกันให้ทุกคนยอมรับกับความเปลี่ยนแปลงของสังคมและใช้ในการปรับตัวในการอยู่ค่ายพักแรมได้
นายสมเกียตริ ชูบัว ผอ.ร.ร.วัดประดู่หอม ในฐานะประธานเครือข่ายไตรภาคี ได้รายงานว่า เครือข่ายไตรภาคีประกอบด้วย โรงเรียน 14 โรงเรียน ได้ตระหนักถึงภารกิจในการส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค็ตามหลักสูตร รวมถึงการปลูกฝังให้นักเรียนจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ รู้จักพึงตนเองและมีความสมานสามัคคี จึงได้จัดโครงการอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารีสามัญ ประจำปีการศึกษา 2561 โดยนำลูกเสือเนตรนารี จำนวน 265 คน จาก 14 โรงเรียน มาอยู่ค่ายพักแรม จำนวน 2 วัน