สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมต้อนรับผู้ตรวจราชการ เขตตรวจราชการที่ 13(ระยะที่ 2) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ในการขับเคลื่อนและประเมินผลประเด็นเร่งด่วนตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ

วันจันทร์ที่ 9 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายประวิช ยะรินทร์ ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 มอบหมายให้ นายธิติวุฒิ นาคุณทรง รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3,นางสาวอุบลวรรณ กิติจันวานิตย์ ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน,นางสาวณัฎฐนิช บรรเทากุล นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ร่วมต้อนรับ นางสาวลิลิน ทรงผาสุก ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร(สพฐ.) และคณะ ในการประชุมการขับเคลื่อนและประเมินผลประเด็นนโยบายเร่งด่วน  ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ เขตตรวจราชการที่ 13(ระยะที่ 2) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ณ ห้องประชุมร่วมใจครูชัยภูมิ สพป.ชัยภูมิ เขต 1