สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ตามระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา เครือข่ายโรงเรียน 3 เครือข่าย อ.เทพสถิต

วันจันทร์ที่ 9 พฤษภาคม 2565 เวลา.09.30 น.นายนิมิตร ฤทธิ์ไธสง รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 เป็นประธานการประชุมเชิงปฎิบัติการการจัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ตามระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ของเครือข่ายโรงเรียนทุ่งกระเจียว เครือข่ายโรงเรียนนายางกลัก  และเครือข่ายโรงเรียนโป่งนก อำเภอเทพสถิตพร้อมด้วย นายวรายุทธ  ทวีลาภ , นางภาณินี ศรีทัศน์ ,นางสาวรุ่งฤดี  ตรีภพ  ศึกษานิเทศก์ สพป.ชย.3 ให้มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี และการดำเนินงานตามระบบการประกันคุณภาพภายใน รวมทั้งการจัดทำผลการรายงานการประเมินตนเอง( SAR )ได้อย่างถูกต้องและเกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการบริหารจัดการ โดยมีนายสมเกียรติ วัฒนะจิตพงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไร่พัฒนา ผู้บริหารสถานศึกษา  คณะครู และบุคลากรทางการศึกษาทั้ง 3 เครือข่าย เข้าร่วมอบรม ณ ห้องประชุมรวมใจภักดี อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ