สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 ตรวจเยี่ยมสนามสอบ RT

         วันที่  15  กุมภาพันธ์  2562  นายประกิจ  พุ่มพฤกษ์  ผอ.สพป.ปราจีนบุรี  เขต  2 มอบหมายให้นายสุชีพ  ช่วยแก้ว รอง ผอ.สพป.ปราจีนบุรี เขต 2  และบุคลากรกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา  ตรวจเยี่ยมสนามสอบการทดสอบความสามารถด้านการอ่านของนักเรียน  (Reading  Test : RT)  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561  ของโรงเรียนในสังกัด   จำนวน 122 สนามสอบ   ซึ่งการดำเนินการสอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อย   โปร่งใส  และเป็นไปตามมาตรฐานของการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ