ผอ.สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 เปิดประชุม “บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย” ปีการศึกษา 2561

 วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2562 นายประกิจ พุ่มพฤกษ์ ผอ.สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 เป็นประธานเปิดและบรรยายพิเศษการประชุมแนวทางการประเมินเพื่อรับตราพระราชทาน “บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย”   โดยนายสุชีพ ช่วยแก้ว  รอง ผอ.สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 เป็นผู้กล่าวรายงาน   ณ ห้องประชุม 3 สพป.ปราจีนบุรี เขต 2  การประชุมครั้งนี้  มีวัตถุประสงค์เพื่อให้โรงเรียนที่ส่งผลงานเพื่อรับตราพระราชทาน   “บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย  ประเทศไทย”   ปีการศึกษา  2561   มีความรู้   ความเข้าใจแนวทางการประเมินเพื่อรับตราพระราชทาน  “บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย”  เกณฑ์ใหม่  ที่ชัดเจน สามารถนำสู่การปฏิบัติได้อย่างมั่นใจและถูกต้อง   รวมทั้งผ่านการประเมินร้อยละ  100   กลุ่มเป้าหมายการประชุมเป็นครูปฐมวัยที่เข้าร่วมโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย  รุ่นที่ 1   รุ่นที่ 2 รุ่นที่ 7  รุ่นที่ 8  และโรงเรียนขนาดเล็ก  จำนวน  37  โรงเรียนๆ ละ 1 คน  รวม  37  คน  สำหรับวิทยากรผู้ให้การอบรมประกอบด้วย ศึกษานิเทศก์ซึ่งทำหน้าที่เป็นผู้นำเครือข่ายท้องถิ่น  (LN)   และนางธัญญรัตน์  ภาพเจริญ  ครูโรงเรียนบ้านบุสูง  ทำหน้าที่เป็นวิทยากรเครือข่าย (LT) ทั้งนี้ ก่อนเปิดการประชุม ประธานและผู้เข้าประชุมได้ร่วมกันไหว้พระสวดมนต์   ร้องเพลงชาติ  กล่าวปฏิญญาเขตสุจริต เพื่อแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ  ศาสนา  และพระมหากษัตริย์   และขานรับนโยบายเขตสุจริตของรัฐบาล