โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน สพม.พังงา ภูเก็ต ระนอง เปิดเทอมวันแรก On Site 100%

อย่างปลอดภัย ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

+++++วันที่ 17 พฤษภาคม 2565 กระทรวงศึกษาธิการ ประกาศให้เป็นวันเปิดเทอมวันแรก ปีการศึกษา 2565 โดยมีเป้าหมายให้ทุกโรงเรียน เปิดเรียน on-site 100% พร้อมยืนยันปลอดภัย หากติดเชื้อในสถานศึกษา ไม่ปิดเรียน แต่มุ่งปิดเฉพาะห้องเรียนที่มีผู้ติดเชื้อ โดยสถานศึกษาต้องทำการประเมินตนเองในการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดเรียน นักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา ประเมินความเสี่ยงตนเองเป็นประจำ มีการตรวจคัดกรอง เฝ้าระวังอย่างเหมาะสม  

+++++โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนองได้ทำการเปิดภาคเรียนวันแรก ตามประกาศของกระทรวงศึกษาธิการ โดยนางสาวอรสา เสรีวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน เปิดเผยว่า โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน มีนักเรียน 2000 กว่าคน  ได้เปิดเรียนแบบ on-site 100% พร้อมทั้งได้ดำเนินการตามมาตรการความปลอดภัย ด้านการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019  สร้างความมั่นใจให้แก่นักเรียน ครู ผู้ปกครอง และชุมชน โดยโรงเรียนได้เตรียมความพร้อมประเมินตนเองก่อนเปิดภาคเรียน โดยให้นักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา ทำการตรวจคัดกรอง ATK ทุกคน มีการทำความสะอาดอาคารเรียนและอาคารต่างๆ ก่อนเปิดภาคเรียน และในวันเปิดเรียนวันแรกนี้ ได้มีการตรวจคัดกรอง ตรวจวัดอุณหภูมิ นักเรียน และครู ก่อนเข้าโรงเรียน สวมหน้ากากอนามัย พร้อมทั้งทำความสะอาดล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ ทุกคน  นอกจากนี้ โรงเรียนได้มีการเตรียมแผนเผชิญเหตุ กรณีพบนักเรียนติดเชื้อในระหว่างมาเรียน โดยจะนำนักเรียนที่ติดเชื้อแยกไปไว้ ณ ห้องพักคอยที่เตรียมไว้ และติดต่อผู้ปกครองให้มารับนักเรียนเพื่อไปพบแพทย์และรักษาต่อไป ทำความสะอาดฉีดฆ่าเชื้อห้องเรียนที่นักเรียนติดเชื้อ และเฝ้าระวังนักเรียนกลุ่มเสี่ยง โดยมีการเปิดเรียนตามปกติ

+++++สำหรับในวันนี้ ซึ่งเป็นวันแรกของการเปิดเรียน ทางโรงเรียนได้จัดการเรียนการสอนตามแผนการจัดการเรียนการสอนที่กำหนดไว้ โดยในช่วงเช้าได้มีการพบปะพูดคุยกับนักเรียนหน้าเสาธง หลังจากนั้นให้นักเรียนแยกกลุ่มตามชั้นเรียนเพื่อพบปะกับครูที่ปรึกษา เพื่อให้คำแนะนำ ชี้แจง แนวปฏิบัติต่างๆของโรงเรียน และได้ทำการแจกสมุดให้กับนักเรียน ซึ่งในวันแรกของการเปิดภาคเรียน โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน เป็นไปด้วยความเรียบร้อย