สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 ขับเคลื่อนนโยบายโครงการโรงเรียนคุณภาพฯ (วันที่ 4)

       วันที่ 18 พฤษภาคม 2565  คณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนคุณภาพ ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประกอบด้วยนายวิทยา วังคะฮาต  รอง ผอ.สพป.ปราจีนบุรี เขต 2  นางนภาภรณ์ อากาศ  นางจารุณี มาพร  ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ  และนางสาวนุสสรี  มีเชาว์  ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน  ลงพื้นที่เพื่อสร้างการรับรู้และความเข้าใจวัตถุประสงค์ของโครงการโรงเรียนคุณภาพ โรงเรียนเครือข่าย กลุ่มโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 93 (บ้านลาดตะเคียน) โดยเชิญครู  กรรมการสถานศึกษา  และผู้ปกครองนักเรียน เข้าร่วมการประชุมสร้างการรับรู้และความเข้าใจวัตถุประสงค์ของโครงการโรงเรียนคุณภาพ ดังนี้  เวลา 10.00 น.  จุดประชุม  ณ โรงเรียนชุมชนบ้านเขาลูกช้าง  และ เวลา 13.00 น.  จุดประชุม  ณ โรงเรียนบ้านวังบัวทอง