สพฐ.จับมือ ม.เกษตรฯ พัฒนาการเรียนรู้ไทยสู่สากล

สพฐ. จับมือกับ ม.เกษตรศาสตร์ ร่วมยกระดับองค์ความรู้เชิงบูรณาการ STEAMs ให้กับครูและนักเรียนโดยใช้โครงงานเป็นฐาน และเฟ้นหาสุดยอดเด็กไทยไปแข่งขันโครงงานในเวทีโลก พร้อมตีตั๋วเข้าสู่รั้วมหาวิทยาลัยด้วยระบบฟาสแทรค


ดร.อัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เลขาธิการ กพฐ.) ได้มอบหมายให้ ว่าที่ร้อยตรี ธนุ วงษ์จินดา รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ โดยมี รศ.ดร.ลดาวัลย์ พวงจิตร รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ โครงการพัฒนาเครือข่ายองค์กรแห่งการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์สู่การต่อยอดระดับสากล (STEAMs Co – Creation Project) โดยโครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและพัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้ ที่มุ่งเน้นการเสริมสร้างพหุปัญญาของมนุษย์ซึ่งมีความหลากหลายสู่การต่อยอดด้านการศึกษา และการประกอบอาชีพ สำหรับนักเรียน ครู ผู้บริหาร และบุคลากรทางการศึกษาที่มีความสามารถพิเศษ รวมถึงเสริมสร้างเครือข่ายองค์กรแห่งการเรียนรู้ระดับท้องถิ่น ระดับชาติ และระดับนานาชาติ ด้วยการสร้างความร่วมมือระหว่างกลุ่มผู้เชี่ยวชาญ หน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานภาคเอกชน และหน่วยงานการศึกษาชั้นนำทั้งในและต่างประเทศ

สำหรับการดำเนินงานโครงการมีกลุ่มเป้าหมายคือ นักเรียนกำลังศึกษาอยู่ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ในโรงเรียนสังกัด สพฐ. จำนวนปีละไม่ต่ำกว่า 100 คน ได้รับการพัฒนาทักษะการทำโครงงานวิทยาศาสตร์และโครงงานเชิงบูรณาการ STEAMs มีโอกาสเข้าสู่สนามการแข่งขันโครงงานในระดับชาติและนานาชาติ รวมถึงโอกาสในการศึกษาต่อระดับปริญญาตรีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ตลอดจนครู และบุคลากรทางการศึกษา สังกัด สพฐ. จำนวนปีละไม่ต่ำกว่า 100 คน ได้รับการพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน ผ่านการใช้ระบบดิจิทัลทางการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ

โดย ว่าที่ร้อยตรี ธนุ วงษ์จินดา กล่าวถึงความคาดหวังต่อโครงการดังกล่าว ว่าเป็นโครงการที่จะนำไปสู่การพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ ให้แก่ครูและนักเรียน รวมถึงเกิดเครือข่ายความร่วมมือเพื่อการต่อยอดทางการศึกษาในระดับที่สูงขึ้น อันนำไปสู่การพัฒนาเยาวชนไทยให้มีความพร้อม และมีศักยภาพเพียงพอที่จะเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนประเทศ ให้เจริญก้าวหน้าอย่างมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนต่อไป