ผอ.สพป.ปัตตานี 3 รุดเดินหน้าสร้างมิตรสัมพันธ์โรงเรียนกับชุมชนเพื่อให้เกิดความเข้มแข็ง สันติสุขในพื้นที่

เมื่อเร็วๆ นี้ นายภิรมย์ จีนธาดา ผอ.สพป.ปัตตานี เขต 3 เป็นประธานเปิดงานชุมชนสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชนของโรงเรียนบ้านชะเมาสามต้น และบ้านป่าทุ่ง อ.สายบุรี จ.ปัตตานี เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมความสัมพันธ์ของโรงเรียนและชุมชน ให้มีกิจกรรมร่วมกันและสร้างความเข้มแข็งและช่วยเหลือซึ่งกันและกัน นายภิรมย์ จีนธาดา ผอ.สพป.ปัตตานี เขต 3 กล่าวว่า โครงการนี้เป็นกิจกรรมที่ทางสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 3 และโรงเรียนร่วมกันจัดกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์กับชุมชนด้านวิชาการ กิจกรรมการแข่งขันกีฬา กิจกรรมทางศาสนา ศิลปวัฒนธรรมประเพณีและอื่นๆ ตามความเหมาะสมของบริบทพื้นที่แต่ละโรงเรียน โดยเน้นให้การมีส่วนร่วมของชุมชน ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ที่เน้นให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาการเรียนการสอน โรงเรียนกับชุมชนร่วมกันสองทางในการช่วยเหลือซึ่งกันและกันในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของเด็กและเยาวชน และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานก็เป็นคณะบุคคลที่เป็นผู้แทนจากทุกภาคส่วนในชุมชนที่ปฏิบัติงานร่วมกับสถานศึกษาด้วยความเสียสละและอุทิศตน เพื่อประโยชน์ของบุตรหลานมนท้องถิ่นให้ได้รับการศึกษาที่ดีและเติบโตเป็นคนดีของสังคม กิจกรรมนี้ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศปบ.จชต.) และ สพป.ปัตตานี เขต 3 ได้จัดสรรงบประมาณให้แก่โรงเรียนในสังกัดทั้ง 67 โรง ให้ครู นักเรียน ผู้ปกครองและชุมชน ได้ทำกิจกรรมร่วมกัน ทำให้เกิดความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน ชุมชนมีความเข้มแข็ง เป็นกลไกในการขับเคลื่อนนำนโยบายสู่การปฏิบัติให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ และส่งเสริมสนับสนุนกิจการของสถานศึกษาให้มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น