เลขาธิการ กพฐ. ร่วมพิธีปิดการอบรมหลักสูตรจิตวิทยาความมั่นคง สำหรับผู้บริหารสถานศึกษา (สจว.สพฐ.) รุ่นที่ 9

วันศุกร์ที่ 20 พฤษภาคม 2565 ดร.อัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร่วมเป็นเกียรติในพิธีปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรจิตวิทยาความมั่นคง สำหรับผู้บริหารสถานศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สจว.สพฐ.) รุ่นที่ 9 ณ ห้องประชาสนเทศ 1 ชั้น 4 อาคารสถาบันจิตวิทยาความมั่นคง สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ โดยมี พลเอก ศิราวุฒิ วงศ์ขันตี ผู้บัญชาการสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ เป็นประธานในพิธีปิด

สำหรับการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรจิตวิทยาความมั่นคง สำหรับผู้บริหารสถานศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษา ขั้นพื้นฐาน (สจว.สพฐ.) รุ่นที่ 9 เป็นกิจกรรมภายใต้แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษาและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อวางรากฐานการปลูกจิตสำนึก ซึ่งเป็นกลไกในการป้องกันการทุจริตของประเทศชาติ และเป็นการพัฒนาบุคลากรและผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยการเสริมสร้างอุดมการณ์ความรักชาติ ความเสียสละ ความสามัคคี อันนำไปสู่การเสริมสร้างความมั่นคงของชาติอย่างยั่งยืน อีกทั้ง ให้ผู้เข้ารับการอบรมมีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล เป็นผู้นำแห่งการเรียนรู้ มีทักษะกระบวนการคิด มีวินัย ซื่อสัตย์สุจริต อยู่อย่างพอเพียง และจิตสาธารณะ บนพื้นฐานการเรียนรู้ที่เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพสังคมโลกในปัจจุบัน โดยมีบุคลากรในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่สำเร็จการอบรมในหลักสูตร ประกอบด้วย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่ม ศึกษานิเทศก์ นักวิชาการศึกษาผู้รับผิดชอบโครงการโรงเรียนสุจริตระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผู้รับผิดชอบโครงการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต ผู้รับผิดชอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และผู้บริหารสถานศึกษาที่เข้าร่วมโครงการโรงเรียนสุจริต จำนวนทั้งสิ้น 79 คน

สามารถดาวน์โหลดรูปภาพได้ที่ https://drive.google.com/drive/folders/1Y066VYabkoePWZxik2uXpCVl6mVb_5mG?usp=sharing