สพป.หนองคาย เขต 1 ร่วมเข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ออนไลน์)

วันจันทร์ที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ.2565 เวลา 09.00 น. นายมติชน มูลสูตร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 มอบหมายให้ นางปิยพร สิงห์สุวรรณ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา พร้อมด้วยผู้บริหารสถานศึกษาและครูโรงเรียนโครงการตามพระราชดำริ ร่วมเข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ออนไลน์) สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็กพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้จัดการประชุมวิชาการนานาชาติด้านการพัฒนาเด็กและเยาวชนตามพระราชดำริ ปี 2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ออนไลน์) โดยสมเด็จฯ เป็นองค์ประธานในการประชุม เพื่อติดตามงานโครงการฯ และให้ผู้ปฏิบัติงานได้แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ด้านการพัฒนาเด็กและเยาวชน ณ ห้องประชุมพระใส สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) แบบคุมเข้มตามคำสั่งของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยเคร่งครัด