รองเลขาฯ กพฐ. “พัฒนะ” ร่วมประชุมและบรรยายพิเศษ ขับเคลื่อนยกระดับคุณภาพผู้บริหารการศึกษา

วันที่ 25 พฤษภาคม 2565 นายพัฒนะ พัฒนทวีดล รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เข้าร่วมการประชุมพร้อมทั้งบรรยายพิเศษ “การขับเคลื่อนการศึกษาไทยในยุคศตวรรษที่ 21” ในการประชุมสัมมนาวิชาการ “ยกระดับคุณภาพผู้บริหารการศึกษาเพื่อพัฒนาการจัดการศึกษาและวิชาชีพ” และการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565 ของสมาคมรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (ประเทศไทย) ณ โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

โดย นายพัฒนะ พัฒนทวีดล ได้กล่าวถึง การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในศตวรรษที่ 21 เพื่อให้เด็กและเยาวชนมีความพร้อมและพัฒนาทักษะในการเข้าสู่สังคมยุคศตวรรษที่ 21 ซึ่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (สพท.) ถือเป็นหน่วยงานที่มีบทบาทสำคัญในการนำนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมในระดับภูมิภาค ส่งผลให้เด็กนักเรียนทั่วประเทศได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างเท่าเทียม สอดคล้องกับความต้องการของเด็กที่มีความหลากหลายในสังคมการเรียนรู้แบบพหุปัญญา จึงขอฝากให้รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา/มัธยมศึกษาทุกท่าน ช่วยกันขับเคลื่อนนโยบายด้านการศึกษาร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พร้อมพัฒนาตนเองให้มีความพร้อมสำหรับความก้าวหน้าในสายอาชีพต่อไป