โรงเรียนไทรน้อย สังกัด สพม.3 ได้รับรางวัลชนะเลิศถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประเภทนาฏศิลป์ไทย

โรงเรียนไทรน้อย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 นำนักเรียนเข้าร่วมแข่งขัน โครงการประกวดนาฏศิลป์ ดนตรี คีตศิลป์แห่งชาติ “นาฏยวาทิตกิตติประกาศ” ครั้งที่ 3 ประจำปี 2561 และได้รับรางวัลชนะเลิศ ถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประเภทนาฏศิลป์ไทย พร้อมเงินรางวัล 80,000 บาท จัดโดยสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม ซึ่งมีนักเรียน ที่เข้าร่วมการแข่งขั้นดังนี้
1. นางสาวอรปรีญา เล่าเรือง ม.4/1
2. นางสาวพิมพ์ณดา คงสอน ม.5/2
3. นางสาวนภาภรณ์ ด้วงอินทร์ ม.6/1
4. นางสาวพรนัชชา ตากภิรมย์ ม.6/1
5. นางสาวรัตน์ตรีญา กำลังวัย ม.6/1
6. นางสาวอรนุช คงคล้าย ม.6/1
คุณครูผู้ฝึกซ้อม นางสาวณัฐวีร์ วรศะริน