ผอ.สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 ต้อนรับคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดปราจีนบุรี

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562  เวลา 09.00 น.  นายพิบูลย์ หัตถกิจโกศล  ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี  ประธานคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดปราจีนบุรี  นายพงษ์พิศาล  ชินสำราญ  ศึกษาธิการจังหวัดปราจีนบุรี  พร้อมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดปราจีนบุรี  ได้ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินโครงการหลักและโครงการรอง  เพื่อทราบความก้าวหน้า ปัญหา อุปสรรคการดำเนินการตามยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาของโครงการหลักและโครงการรอง ตามแนวทางการขับเคลื่อนแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี (พ.ศ. 2562 – 2565) ของ สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 กลุ่มเป้าหมายในการประชุม ได้แก่  ผู้อำนวยการกลุ่ม ศึกษานิเทศก์ ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 และผู้บริหารสถานศึกษาสังกัด สช. รวมทั้งสิ้น 150 คน โดยนายประกิจ พุ่มพฤกษ์ ผอ.สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 กล่าวต้อนรับ  บรรยายสรุปและรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบาย และโครงการหลัก โครงการรองของคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดปราจีนบุรี  ณ  ห้องประชุม 3 สพป.ปราจีนบุรี เขต 2