สพฐ.ติวเข้ม ITA

เมื่อ 20 กุมภาพันธ์ 2562 นายปิติ วิทยการ ผอ.กลุ่มนิเทศฯ นางนารินทร์พร บุญลาภ นักจัดการงานทั่วไป นส.มาลี กรงทอง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน นางจินตนา ผาสุข นักจัดการงานทั่วไป เข้าร่วมประชุมบูรณาการความร่วมมือในการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ตามแนวทางของแผนแม่บทบูรณาการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะ 20 ปี โดยนายอุทิศ บัวศรี รักษาราชการแทนในตำแหน่งรองเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ(ป.ป.ช.) เป็นประธานเปิดการประชุมและบรรยายพิเศษเรื่องระบบคิดฐานสองกับการแก้ไขปัญหาสังคมพร้อมเป็นวิทยากรตลอดการประชุม เพื่อบูรณาการความร่วมมือในการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ตามแผนแม่บทบูรณาการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) และเตรียมการรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสพท.ประจำปีงบประมาณ 2562 ซึ่ง สพฐ.จัดประชุมทั้งหมด 5 ภูมิภาค ระดับภาคเหนือระหว่างวันที่ 20-22 กุมภาพันธ์ 2562 โดยมีผู้รับผิดชอบโครงการโรงเรียนสุจริต, สำนักงานเขตฯสุจริต,การประเมินคุณธรรมละความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา(ITA) และเจ้าหน้าที่ดูแลระบบข้อมูลสารสนเทศ เข้าร่วมจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา และมัธยมศึกษา 52 แห่งรวม 208 คน บุคลากรจาก สำนักงาน ป.ป.ช.ในจังหวัดภาคเหนือ 16 จังหวัดๆ ละ 1 คนรวม 16 คน, คณะทำงานส่วนภูมิภาค 10 คนวิทยากร และคณะทำงานส่วนกลางจำนวน 23 คน รวมทั้งสิ้น 257 คน เข้าร่วมประชุมที่โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ อ.เมือง จ.เชียงใหม่