สพป.สิงห์บุรี จัดประชุมชี้แจงการดำเนินการประเมินพัฒนานักเรียนที่จบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 13.00 น. สพป.สิงห์บุรี โดยกลุ่มนิเทศและประเมินผลการจัดการศึกษา จัดประชุมชี้แจงการดำเนินการประเมินพัฒนานักเรียนที่จบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย ณ ห้องประชุมชั้น 3 สพป.สิงห์บุรี
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กำหนดให้มีโครงการประเมินพัฒนาการนักเรียนที่จบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 ประจำปีการศึกษา 2561 โดยกำหนดการประเมินพัฒนาการนักเรียนปฐมวัย ในกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ โรงเรียนอนุบาลประจำจังหวัด (อนุบาลสิงห์บุรี) โรงเรียนอนุบาลประจำเขตพื้นที่การศึกษา (โรงเรียนอนุบาลอินทร์บุรี) โรงเรียนศูนย์เด็กปฐมวัยต้นแบบ(อนุบาลเมืองสิงห์บุรี อนุบาลพรหมบุรี อนุบาลท่าช้าง อนุบาลบางระจัน และอนุบาลค่ายบางระจัน) และโรงเรียนทั่วไปที่เปิดสอนระดับปฐมวัย (วัดพรหมสาคร วัดโบสถ์อินทร์บุรี วัดคีม วัดบางปูน ชุมชนวัดเสาธงหิน วัดกลางธนรินทร์ และค่ายบางระจัน) และโรงเรียนทั่วไปทุกโรงเรียนที่เปิดสอนปฐมวัยจะต้องดำเนินการประเมินนักเรียนที่จบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 ประจำปีการศึกษา 2561 ทุกคน ให้แล้วเสร็จก่อนปิดภาคเรียน สพป.สิงห์บุรี จะดำเนินการประเมินพัฒนาการนักเรียนในระหว่างวันที่ 4 – 15 มีนาคม 2562 โดยผู้เข้าร่วมประชุมได้แก่ครูผู้สอนปฐมวัย จำนวน 105 คน