เด็กภูเก็ตวิทยาลัยคว้ารางวัลเยาวสตรีดีเด่น ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ปี 2561

นางสาว สิรินดา เกียรติทวี โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ได้รับคัดเลือกให้เป็นเยาวสตรีไทยดีเด่น รองชนะเลิศ อันดับ 1 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ในการเข้าร่วมประกวดโครงการเยาวสตรีไทยดีเด่น ประเภทสืบสานศิลปะและวัฒนธรรมไทย ประจำปี ๒๕๖๑ เนื่องในโอกาสวันสตรีไทย ที่ผ่านมา โดยแสดงความสามารถ ๔ ด้าน คือ ด้านมารยาทไทย ภายใต้การฝึกซ้อมของ ครูภิญโญ ปานมาศ ด้านฝีปากไทย ภายใต้การฝึกซ้อมของ ครูอัมราภรณ์ จักราพงษ์ ด้านรำไทย ภายใต้การฝึกซ้อมของครูกรกช เพชรศิริ และด้านฝีมือไทย ภายใต้การฝึกซ้อมของครูสวรรยา อนันต์ โดยจะได้เป็นตัวแทนรำถวายหน้าพระพักตร์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในวันที่เข้าเฝ้า รับพระราชทานโล่เชิดชูเกียรติรางวัล ในวันที่ 1 สิงหาคม 2561 ณ ห้องรอยัลจูบิลี่บอลรูม อาคารชาเลนเจอร์ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็คเมืองทองธานี อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี