สพป.เลย เขต ๒ ประชุมชี้แจงการประเมิน ITA Online และวิเคราะห์ความเสี่ยง ปีงบประมาณ ๒๕๖๕

วันพุธที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ นายประสิทธิ์ คำกิ่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๒ เป็นประธานการประชุมชี้แจงการประเมินความโปร่งใสการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์(Integrity and Transparency Assessment Online : ITA Online) และวิเคราะห์ความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ซึ่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาฯ จะรับการประเมินระหว่างเดือนมิถุนายน – กรกฎาคม ๒๕๖๕ เพื่อทำความเข้าใจให้การดำเนินงานเป็นไปในทิศทางเดียวกันตรงตามเป้าหมายที่กำหนด และเพื่อยกระดับคุณภาพของการประเมินความโปร่งใสอย่างมีคุณภาพ