สพป.ตรัง เขต 1 ประชุมเชิงปฏิบัติการการบรูณาการความร่วมมือในการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 และประเมิน ITA Online 2022

วันจันทร์ที่ 20 มิถุนายน 2565 เวลา 09.30 น. นางชุลีกร ทองด้วง ผอ.สพป.ตรัง เขต 1 เป็นประธาน และบรรยายพิเศษในการประชุมเชิงปฏิบัติการ การบรูณาการความร่วมมือในการ ต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 แก่ข้าราชการและลูกจ้างในสังกัด เพื่อรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงาน ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ผ่านระบบการประเมินคุณธรรมความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment System:ITAS) ณ ห้องประชุมพระเทพวิมลเมธี สพป.ตรัง เขต 1