สพป.ยโสธร เขต ๒ จัดอบรมโครงการ “พุทธบุตร” เพื่อปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม และสร้างความเป็นผู้นำให้กับเยาวชนเป็นต้นแบบของการทำความดี

วันนี้ (๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒)  เวลา ๑๐.๓๐ น. นายวรรณสิทธิ์  คำเพราะ ผอ.สพป.ยโสธร เขต ๒ เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมโครงการ “พุทธบุตร” ซึ่งเป็นโครงการภายใต้แผนปฏิบัติราชการจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดครบวงจรประจำปี ๒๕๖๒  โดยมี นายคชาภัฏ  จูมผา รอง ผอ.สพป.ยโสธร เขต ๒ เป็นผู้กล่าวรายงาน  ณ  วัดป่าวังน้ำทิพย์เทพสถิตวนาราม อำเภอเลิงนกทา  จังหวัดยโสธร

สำหรับการจัดอบรมนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้สามารถหยุดยั้งและลดระดับการขยายตัวของปัญหายาเสพติดในพื้นที่จังหวัดยโสธร โดยเน้นการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม และสร้างความเป็นผู้นำให้กับเยาวชนให้เป็นเยาวชนต้นแบบของการทำความดี มีจิตสาธารณะ รู้จักช่วยเหลือเพื่อน และผู้อื่นในทางที่ถูกต้อง ภายใต้หลักการของพุทธบุตรที่ว่า “สองมือหนึ่งใจ ก้าวไปพัฒนาสังคม”  กำหนดระยะเวลาในการอบรม จำนวน ๓ วัน ๒ คืน ในระหว่างวันที่ ๒๒-๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒  กลุ่มเป้าหมาย :  เป็นนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และ ๒ จำนวน ๔๘ โรงเรียน รวม ๓๒๐ คน  คณะวิทยากรได้รับความเมตตาจาก พระอธิการ ดร.บุญชวน ธมม.โฆสโก เจ้าอาวาสวัดป่าวังน้ำทิพย์เทถสถิตวนาราม

ในการนี้ ผอ.สพป.ยโสธร เขต ๒ ได้กล่าวว่า “ขอให้ลูกๆ ทุกคนตั้งใจฝึกอบรม  นำความรู้ที่ได้ไปใช้ในชีวิตประจำวัน เป็นวัคซีนชีวิตให้กับตนเอง   ซึ่งได้กล่าวถึงภูมิคุ้มกันของชีวิต โดยใช้หลักคำสอนของพระพุทธเจ้าเพื่อให้ลูกๆ นักเรียน ได้เรียนรู้ในเบื้องต้น ดังนี้

  • ให้ลูกๆ ทุกคนละเว้นความชั่ว ไม่ทำให้ใครเดือดร้อน ไม่ให้ร้ายผู้อื่น
  • ให้ลูกๆ ทุกคนทำแต่ความดี ไม่เอาเปรียบซึ่งกันและกัน ทำประโยชน์ผู้อื่น
  • ให้ลูก ๆ ทุกคนทำจิตใจให้ผ่องใส ยอมรับและเรียนรู้ในสิ่งที่ต่างๆ

ผู้รับผิดชอบโครงการ :  นางสาวิตรี  บุญล้น ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา  , นางแก้ว ฉัตรจอหอ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ  และบุคลากรกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

 

งานประชาสัมพันธ์ สพป.ยโสธร เขต ๒  :  ภาพ / ข่าว

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2