เลขาธิการ กพฐ. พร้อมผู้บริหารสำนัก ร่วมประชุมผู้บริหารระดับสูง สพฐ. ครั้งที่ 8/2565

วันที่ 22 มิถุนายน 2565 นายอัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เลขาธิการ กพฐ.) เป็นประธานในการประชุมผู้บริหารระดับสูง สพฐ. ครั้งที่ 8/2565 ผ่านระบบห้องประชุมออนไลน์ ZOOM Meeting โดยมี รองเลขาธิการ กพฐ. และผู้อำนวยการ (ผอ.) สำนักของ สพฐ. เข้าร่วมการประชุม เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินการนโยบายด้านต่าง ๆ อาทิ การขับเคลื่อนการจัดทำตัวชี้วัด นโยบายเร่งด่วน ของ สพฐ. 10 เรื่อง พร้อมมอบหมายตรวจติดตามการดำเนินงานตามนโยบาย และแผนเผชิญเหตุ ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (สพท.) และโรงเรียน สังกัด สพฐ. รวมถึงการดูแลเรื่องความสุขของครูและนักเรียน ภายหลังจากการเปิดเรียนแบบ On-Site การดำเนินการดูแลเรื่องภัยคุกคามในโรงเรียน การดูแลเรื่องกัญชา-กัญชงในโรงเรียน การดำเนินการเรื่องงบประมาณปี พ.ศ. 2566 และการดำเนินการเรื่องตัวชี้วัด ผอ.สพท. ให้สอดคล้องกับการดำเนินการ ของสำนักงาน ก.ค.ศ. เป็นต้น