สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 พิจารณาคัดเลือกสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจำปี 2565

        วันที่ 22 มิถุนายน 2565  คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปี 2565 ประกอบด้วยนายนพดล ตลับแก้ว รอง ผอ.สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 ประธานกรรมการ  นายจรูญ สุริรัมย์ ผอ.โรงเรียนอนุบาลกบินทร์บุรี  นางสิราวรรณ เสนาะวาที  ผอ.โรงเรียนบ้านทับลาน  นางสาวเพชรไทย เย็นแย้ม ผอ.กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา กรรมการ  นางสมพร คำพานุช ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา  กรรมการและเลขานุการ  และนางสาวจริยา ฉิมมากูร  นักวิชาการศึกษาชำนาญการ  ผู้ช่วยเลขานุการ  ลงพื้นที่เชิงประจักษ์เพื่อประเมินผลการดำเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน   ณ โรงเรียนบ้านแก่ง  โรงเรียนวัดจันทรังษีถาวร  และโรงเรียนวัดสารวนาราม