ผอ.สพป.ยโสธร เขต ๒ เป็นประธานในพิธีปิดการอบรมโครงการลูกเสือต้านภัยยาเสพติด รุ่นที่ ๓/๒๕๖๒

วันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์  ๒๕๖๒  เวลา ๑๓.๓๐ น. นายวรรณสิทธิ์  คำเพราะ ผอ.สพป.ยโสธร เขต ๒ เป็นประธานในพิธีปิดการอบรมโครงการลูกเสือต้านภัยยาเสพติด รุ่นที่ ๓  ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนบ้านคำสร้างช้าง  อำเภอไทยเจริญ  จังหวัดยโสธร

การอบรมโครงการลูกเสือต้านภัยยาเสพติด รุ่นที่ ๓/๒๕๖๒ เป็นการจัดกิจกรรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด โดยจัดค่ายลูกเสือต้านภัยยาเสพติดและค่ายทักษะชีวิตสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ – ๓ ของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาอำเภอไทยเจริญ ๕ โรงเรียน รวมจำนวน ๕๐ คน  ซึ่งนักเรียนกลุ่มเป้าหมายจะเป็นแกนนำในการเสริมสร้างภูมิคุ้มกัน สอดส่องดูแลพฤติกรรมเพื่อนนักเรียน  แจ้งข้อมูลเบาะแสเกี่ยวกับยาเสพติด  รวมทั้งเป็นแกนนำในการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด และจัดกิจกรรมสร้างสรรค์เพื่อป้องกันยาเสพติด

ผอ.สพป.ยโสธร เขต ๒  ได้พบปะแกนนำลูกเสือต้านภัยยาเสพติด และกล่าวว่า “ทุกคนที่เป็นแกนนำลูกเสือในวันนี้ คือ ผู้ที่มีจิตวิญญาณที่ต้องการช่วยเหลือผู้มีความเดือดร้อน จึงขอส่งพลังใจให้ทุกคนมีกำลังใจในการช่วยเหลือผู้อื่น และได้ฝากให้ลูกๆ ทุกคนในการนำทักษะชีวิตมาใช้เป็นวัคซีนเพื่อให้ทุกคนสามารถอยู่ในสังกัดได้อย่างมีความสุข ดังนี้

  • การจัดการกับอารมณ์ของตัวเอง ทุกคนต้องฝึกจัดการกับอารมณ์กับความเครียดในทางที่ถูกต้อง
  • การสร้างสัมพันธ์ภาพที่ดีกับเพื่อนกับทุกคน ด้วยการทักทาย ปราศรัย
  • การตระหนักรู้ เห็นคุณค่าของตนเองและผู้อื่น

และกล่าวเพิ่มเติมว่า “ลูกๆ ทุกคนถือเป็นตัวแทนของเพื่อนๆ ในการหลอมรวมจิตใจเพื่อต้านภัยยาเสพติด เพื่อจะไปแนะนำ ตักเตือนเพื่อน ๆ ให้ห่างไกลจากสิ่งที่ไม่ดีทั้งหลายทั้งปวง ให้ทุกคนจับมือเดินไปสู่เส้นทางข้างหน้าด้วยอนาคตที่มั่นคงต่อไป”

 

งานประชาสัมพันธ์ สพป.ยโสธร เขต ๒  :  ภาพ / ข่าว

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2