สพฐ. ขับเคลื่อนคู่มือส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา

วันที่ 24 มิถุนายน 2565 นายนิสิต เนินเพิ่มพิสุทธิ์ ผู้อำนวยการศูนย์เฉพาะกิจคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ฉก.ชน.สพฐ.) ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานเปิดการประชุมปฎิบัติการบรรณาธิการกิจ คู่มือการดำเนินงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเวริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา (พสน.) โดยมี นางสาวจีระวรรณ ปักกัดตัง รองผู้อำนวยการศูนย์เฉพาะกิจคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียน เป็นผู้กล่าวรายงาน

การประชุมปฎิบัติการครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อบรรณาธิการกิจคู่มือการดำเนินงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาในรอบสุดท้าย ก่อนทำการจัดพิมพ์และนำไปใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องต่อไป

สำหรับการประชุมนี้ จัดรูปแบบการประชุมโต๊ะกลม มีผู้เข้ารับการประชุมประมาณ 15 คน ประกอบด้วย ผู้บริหารสำนักงานเขตพื้นที่ ศึกษานิเทศก์ ผู้บริหารสถานศึกษา นักวิชาการศึกษา  ทำกิจกรรมร่วมกันในระหว่างวันที่ 24-26 มิถุนายน 2565 ณ ห้องประชุมโรงเรียนมหาวีรานุวัตร เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร