ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามจุดเน้นเชิงนโยบายศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาโคกก่อหนองโน

เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 น. ดร.สมศักด์ ภูมิกอง ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามจุดเน้นเชิงนโยบายโดยใช้ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาเป็นฐาน ปีงบประมาณ 2565 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพจัดการเรียนการสอนด้วยกระบวนการ Active Learning ให้กับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาโคกก่อหนองโน ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านหนองโนอีดำ อ.เมือง จ.มหาสารคาม