สพป.เพชรบุรี เขต 1 จัดกิจกรรมการประกาศเจตจำนงสุจริต และกล่าวปฏิญญาเขตสุจริต ประจำปี 2565

เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2565 เวลา 08.30 น. ดร.บดินท์ ธรรมสังวาลย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 คณะผู้บริหารการศึกษา ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ สพป.เพชรบุรี เขต 1 ได้ดำเนินการประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 มุ่งสู่การเป็นองค์กรธรรมาภิบาลและมีความโปร่งใส รวมทั้งกล่าวคำปฏิญญาเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ฯ เพื่อแสดงเจตนารมณ์ ในการปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใสและมีคุณธรรม