การประชุมผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด สพม.นนทบุรี

เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2565 นายเสริมฤทธิ์ หวายฤทธิ์ธนกุล ผู้อำนวยการ สพม.นนทบุรี เป็นประธานในการ
ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด สพม.นนทบุรี ครั้งที่ 2/2565 ณ หอประชุมโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
พัฒนาการนนทบุรี โดยได้รับเกียรติจาก พันตำรวจเอก ธงชัย เย็นประเสริฐ นายก อบจ.นนทบุรี เข้าร่วมประชุม
เพื่อวางแผนบูรณาการพัฒนาคุณภาพการศึกษาร่วมกันระหว่าง อบจ. และ สพม.นนทบุรี ตลอดจนเน้นย้ำ
นโยบายของ ศธ. ในเรื่องโรงเรียนต้องปลอดกัญชาและกัญชง และการจัดเตรียมแผนเผชิญเหตุ กรณีพบการติด
เชื้อโควิด-19 ในสถานศึกษา