สพป.ปราจีนบุรี เขต 2  ขับเคลื่อนการมีงานทำสู่สถานศึกษาในสังกัด

      วันที่ 28 มิถุนายน 2565  เวลา 09.00 น.  นายอัมพล  หันทยุง  ผอ.สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 เป็นประธานเปิดและบรรยายพิเศษการประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการมีงานทำสู่สถานศึกษาในสังกัด  ซึ่งการประชุมเพื่อเตรียมพร้อมในการพัฒนาโรงเรียนให้มีการจัดการเรียนรู้ พัฒนาทักษะผู้เรียนทั้ง 3 ทักษะ คือ ทักษะวิชาการ  ทักษะอาชีพ และทักษะชีวิต  สำหรับเตรียมความพร้อมสู่การเรียนรู้ตามหลักสูตรฐานสมรรถนะการจัดการศึกษาเพื่อการมีงานทำ ให้สามารถพัฒนาคุณภาพของโรงเรียน บุคลากร และนักเรียนตามเกณฑ์การประเมินและตัวชี้วัดคุณภาพอย่างเป็นรูปธรรม  กลุ่มเป้าหมาย เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน ครูผู้รับผิดชอบ  จำนวน 111 โรงเรียน โดยนางสาวปริญญา  บรรดาพิมพ์  ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้  ณ  ห้องประชุม 3 สพป.ปราจีนบุรี เขต  2