สพป.พัทลุง เขต 2 ร่วมต้อนรับคณะทำงานจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในการลงพื้นที่เก็บข้อมูลโดยวิธีการสนทนากลุ่ม

วันที่ 28 มิถุนายน 2565 เวลา 08.30 น. ดร.วันชัย วงศ์ศิลป์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2 พร้อมด้วย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย และบุคลากรในสังกัด ร่วมต้อนรับคณะทำงานจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในการลงพื้นที่เก็บข้อมูลโดยวิธีการสนทนากลุ่ม (Focus Group) และสัมภาษณ์ จำนวน 2 กลุ่ม คือ กลุ่มที่ 1 ผู้ให้ข้อมูลการสนทนากลุ่ม กำหนด 2 ระดับ ได้แก่ ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และระดับสถานศึกษาในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2 และกลุ่มที่ 2 ผู้ให้ข้อมูลการสัมภาษณ์ โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ดำเนินโครงการศึกษาการนำนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ และนโยบายจุดเน้นสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ไปสู่การปฏิบัติของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565