รองเลขาฯ “พัฒนะ” เปิดการอบรมฝึกปฏิบัติงานระบบจ่ายตรงเงินเดือนและค่าจ้างประจำ รุ่นที่ 2

วันที่ 30 มิถุนายน 2565 นายพัฒนะ พัฒนทวีดล รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานเปิดโครงการอบรมและฝึกปฏิบัติงานระบบจ่ายตรงเงินเดือนและค่าจ้างประจำ รุ่นที่ 2 โดยมีบุคลากรที่ปฏิบัติงานในระบบจ่ายตรงเงินเดือนและค่าจ้างประจำ เข้าร่วมการอบรม ณ โรงแรมเดอะ พาลาซโซ รัชดา กรุงเทพมหานคร

โครงการดังกล่าวจัดขึ้นโดยความร่วมมือของสำนักการคลังและสินทรัพย์ สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ และสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ สพฐ. เพื่อให้เจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานในระบบจ่ายตรงเงินเดือน และค่าจ้างประจำของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา โรงเรียน และศูนย์บริหารงานการศึกษาพิเศษ ที่เป็นหน่วยเบิก ได้รับการพัฒนาความรู้ สร้างความเข้าใจในกระบวนการ วิธีการ และขั้นตอนการปฏิบัติในระบบจ่ายตรงเงินเดือนและค่าจ้างประจำที่ปรับเปลี่ยน นำไปสู่การบันทึกข้อมูลและเบิกจ่ายเงินเดือนค่าจ้างประจำให้กับบุคลากรในสังกัดได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน และทันกำหนดเวลาที่กรมบัญชีกลางกำหนด