ร.ร.ศรีบุญเรืองวิทยาคาร สพม.เลย หนองบัวลำภู เปิด “ค่ายพัฒนาศักยภาพสมาชิกแกนนำ TO BE NUMBER ONE FREEDOM รุ่นที่ 11”

นายณัฏฐ์ณชัย เบี้ยวเก็บ ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร อ.ศรีบุญเรือง จ.หนองบัวลำภู เปิดเผยว่า ชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเลย หนองบัวลำภู เป็นชมรม TO BE NUMBER ONE ที่มีสถานะเป็นชมรมในสถานศึกษาที่ระดับสูงที่สุดในประเทศ คือสถานะชมรมประเภทสถานศึกษาที่รักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดับยอดเพชร ปีที่ 6

ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมโครงการ ค่ายพัฒนาศักยภาพสมาชิกแกนนำ TO BE NUMBER ONE FREEDOM รุ่นที่ 11 เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2565 ที่ผ่านมา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างและพัฒนาแกนนำรุ่นใหม่ให้กับชมรม เพื่อสร้างและพัฒนาทักษะการเป็นผู้นำของสมาชิกแกนนำชมรม เพื่อสร้างความความเข้าใจในกิจกรรมการดำเนินงานของชมรม เพื่อสร้างสมาชิกให้รู้จักคุณค่าของตนเอง ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์  และเพื่อกระตุ้นการจัดกิจกรรมให้สมาชิกได้รู้จักป้องกันยาเสพติดในกลุ่มเยาวชน

“ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ มีกิจกรรมให้ความรู้เรื่องสารเสพติดจากวิทยากรจากสถานีตำรวจภูธรอำเภอศรีบุญเรือง และวิทยากรจากโรงพยาบาลศรีบุญเรือง กิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับ TO BE NUMBER ONE กิจกรรมสันทนาการเพื่อละลายพฤติกรรมของนักเรียนสมาชิกแกนนำชมรมให้เกิดความรัก ความสามัคคีและความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน และกิจกรรมแบ่งฐานการเรียนรู้ต่างๆ อาทิเช่น ฐานการพูด (พิธีกร/การพูดฉับพลัน) ฐานการเต้น COVER DANCES ฐานนาฏศิลป์พื้นเมืองอีสาน และฐานการร้องเพลง เป็นต้น ซึ่งมีนักเรียนแกนนำเข้าร่วม ตั้งแต่ระดับชั้น ม.1 – ม.6 จำนวนทั้งสิ้น 120 คน” นายณัฏฐ์ณชัย กล่าว

……………………………………………….

ขอขอบคุณภาพข่าวจากครูอรวรรณ ศึกรักษา โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร