สพฐ. ลงนามความร่วมมือเครือข่ายนวัตกรรมคุณภาพสถานศึกษา ยกระดับพัฒนาโรงเรียนอย่างต่อเนื่อง

วันที่ 4 กรกฎาคม 2565 นายอัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เลขาธิการ กพฐ.) ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างเครือข่ายนวัตกรรมคุณภาพสถานศึกษา กับหน่วยงานที่กํากับดูแลทุกระดับด้วยรูปแบบผสมผสาน โดยมี นายชนาธิป ทุ้ยแป นักวิชาการศึกษาชํานาญการพิเศษ รักษาราชการแทนผู้อํานวยการสํานักทดสอบทางการศึกษา พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ศึกษานิเทศก์ที่รับผิดชอบโครงการ ผู้บริหารสถานศึกษาแกนนำ ผู้บริหารสถานศึกษาร่วมพัฒนา สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ร่วมเป็นสักขีพยาน ณ ห้องปิ่นเกล้า 2 โรงแรมรอยัลซิตี้ ปิ่นเกล้า กรุงเทพมหานคร ควบคู่กับระบบ Zoom Meeting และถ่ายทอดสด ผ่านทาง YouTube OBEC Channel

โดยสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) เห็นชอบให้สํานักทดสอบทางการศึกษา ดําเนินโครงการส่งเสริมเครือข่ายนวัตกรรมคุณภาพสถานศึกษา ในลักษณะโครงการต่อเนื่องระยะเวลา 3 ปี ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2564-2566 เพื่อส่งเสริมสนับสนุนสถานศึกษาร่วมพัฒนาให้มีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา เป็นไปตามกฎกระทรวง โดยใช้สถานศึกษาเป็นฐาน รวมถึงส่งเสริมสนับสนุนสถานศึกษาร่วมพัฒนาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาที่กําหนดไว้ และส่งเสริมสนับสนุนสถานศึกษาร่วมพัฒนา พร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอก จากสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) หรือหน่วยงานภายนอก โดยใช้ กลไกการบูรณาการความร่วมมือของหน่วยงานทั้งระดับ สพฐ. เขตพื้นที่การศึกษา และทีมที่ปรึกษา IQA ที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิด้านการบริหารจัดการศึกษา ด้านการจัดการเรียนรู้ และด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ร่วมกันส่งเสริมสนับสนุนการดําเนินงานเครือข่ายนวัตกรรมคุณภาพสถานศึกษา ที่เกิดจากความสมัครใจของสถานศึกษาเพื่อร่วมกันพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานที่เหมาะสมกับบริบทและสอดคล้องกับความต้องการจําเป็น ระหว่างสถานศึกษาต้นแบบรางวัล IQA AWARD ระดับยอดเยี่ยม ประจําปีการศึกษา 2561-2562 ที่สมัครใจเป็นสถานศึกษาแกนนํา จํานวน 178 แห่ง กับสถานศึกษาอื่นที่อยู่พื้นที่ใกล้เคียง ไม่จํากัดขนาด และทุกประเภทการจัดการศึกษา ที่สนใจเรียนรู้นวัตกรรมคุณภาพและขอรับการหนุนเสริมจากสถานศึกษาแกนนําเพื่อนําไปปรับใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา โดยเน้นการมีวัฒนธรรมคุณภาพในการจัดการศึกษา สมัครเป็นสถานศึกษาร่วมพัฒนาในเครือข่าย จํานวน 558 แห่ง โดยสถานศึกษาแกนนําทําหน้าที่เป็นพี่เลี้ยง ให้คําแนะนํา ช่วยเหลือ กํากับติดตาม และประเมินผลการยกระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาร่วมพัฒนา พร้อมทั้งร่วมกับสถานศึกษาร่วมพัฒนากําหนดเป้าหมายและจัดทําแผนเครือข่ายนวัตกรรมคุณภาพสถานศึกษา

ทั้งนี้ ในปีงบประมาณ 2565 สํานักทดสอบทางการศึกษา ได้ดําเนินการส่งเสริมสนับสนุน การดําเนินงานเครือข่ายนวัตกรรมคุณภาพสถานศึกษา โดยจัดประชุมปฏิบัติการเพื่อประสานแผนส่งเสริมเครือข่ายนวัตกรรมคุณภาพสถานศึกษา และลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างเครือข่ายนวัตกรรมคุณภาพสถานศึกษากับหน่วยงานที่กํากับดูแลสถานศึกษา ระหว่างวันที่ 1-4 กรกฎาคม 2565 เพื่อบูรณาการความร่วมมือของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกระดับในการหนุนเสริมการบริหารจัดการ เครือข่ายนวัตกรรมคุณภาพและสถานศึกษาในเครือข่ายให้เป็นไปตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่กําหนดไว้ สะท้อนคิดและแลกเปลี่ยนเรียนรู้กลไกที่สามารถขับเคลื่อนผลสัมฤทธ์ได้ตามเป้าหมาย เหมาะสมกับบริบทและสอดคล้องกับความต้องการของสถานศึกษาร่วมพัฒนา

สำหรับการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง สพฐ. กับเครือข่ายนวัตกรรมคุณภาพสถานศึกษา และหน่วยงานที่กํากับดูแลทุกระดับในการร่วมพัฒนาและร่วมรับผิดชอบต่อผลผลิต/เป้าหมายที่กําหนดไว้ ดําเนินการ ใน 2 รูปแบบ ได้แก่ รูปแบบ face to face จัดขึ้น ณ โรงแรมรอยัลซิตี้ ปิ่นเกล้า กรุงเทพมหานคร ผู้เข้าประชุมประกอบด้วย รองผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่รับผิดชอบโครงการ ศึกษานิเทศก์ที่รับผิดชอบโครงการ ผู้บริหารสถานศึกษาแกนนํา และผู้บริหารสถานศึกษาร่วมพัฒนา จาก สพม. กรุงเทพมหานคร เขต 1 สพป.กรุงเทพมหานคร สพป.นนทบุรี เขต 1 สพป.นครปฐม เขต 2 และสํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ คณะวิทยากร และคณะทํางาน รวม 83 คน และ รูปแบบ online ดําเนินการประชุมทางไกลจากห้องประชุมโรงแรมผ่านระบบ Zoom Meeting และถ่ายทอดสด ผ่านทาง YouTube OBEC TV ไปยังคณะทํางานส่งเสริมเครือข่ายนวัตกรรมคุณภาพ สถานศึกษา ระดับสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับสํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ จํานวน 8 คณะ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา จํานวน 96 คณะ และระดับเครือข่ายนวัตกรรมคุณภาพ สถานศึกษา จํานวน 178 คณะ รวมทั้ง คณะทํางานของสถานศึกษาแกนนํา จํานวน 178 แห่ง และสถานศึกษาร่วมพัฒนา จํานวน 558 แห่ง