เลขาธิการ กพฐ. ย้ำให้เขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาเฝ้าระวังโรคไข้เลือดออกอย่างใกล้ชิด

นายบุญรักษ์ ยอดเพชร เปิดเผยว่า นายแพทย์ ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้ฝากให้ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.) ย้ำให้ทุกโรงเรียนเฝ้าระวังแหล่งเพาะพันธ์ยุงซึ่งเป็นพาหะนำโรคไข้เลือดออก โรคนี้หากเป็นในผู้ใหญ่หรือผู้สูงอายุอาจมีผลต่อสุขภาพอย่างร้ายแรงได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งไข้เลือดออกสายพันธุ์ใหม่ซึ่งมียุงเป็นพาหะนั้น ซึ่งมีโอกาสที่ยุงเหล่านี้จะไปกัดนักเรียนได้เช่นกัน โดยแหล่งเพาะพันธ์อาจจะอยู่ในห้องน้ำ ห้องเรียน ที่มืดซึ่งเราก็ไม่สามารถที่จะไปปราบปรามได้ตลอดเวลา ฉะนั้นวิธีการแก้ปัญหาที่ยังยืนก็คือต้องไป ทำลายแหล่งเพาะพันธ์ยุง ก็ขอให้ทุกโรงเรียนถือว่าเป็นข้อสั่งการจาก สพฐ.ได้เร่งรีบประชุมเพื่อวางแผนกำจัดแหล่งเพาะพันธ์ยุงในสถานศึกษาและโดยรอบสถานศึกษาซึ่งเป็นแหล่งที่จะเพาะพันธ์ยุง อย่างไรก็ตามเรื่องนี้ถ้าเราไม่มีองค์ความรู้ที่ดีพอในการทำเรื่องนี้ให้ไปปรึกษากับสาธารณสุขหรือโรงพยาบาลที่มีหน้าที่ ว่าควรจะดำเนินการอย่างไรเพื่อเป็นการดำเนินการทำลายแหล่งเพาะพันธ์ และการทำอย่างต่อเนื่องต้องทำอย่างไร ระยะทางเท่าไหร่ที่หวังผลได้ว่าจะไม่ให้เกิดการกลับมาของยุงลายอีก นอกจากนี้ควรดูถึงระบบนิเวศสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนด้วย สถานที่อับที่อาจจะทำให้เด็กเกิดปัญหาได้ ให้เร่งช่วยกันสอดส่องช่วยและถือเป็นเรื่องเร่งด่วน พร้อมทั้งฝากถึงผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาให้ถือว่าเป็นวาระสำคัญที่ท่านจะต้องพูดคุยกับโรงเรียนให้เกิดการปฏิบัติโดยพร้อมเพรียงกันและใช้จิตอาสาของโรงเรียนของเขตพื้นที่ช่วยกันกระตุ้นเรื่องนี้
รุณฤดี ข่าว