สพป.ปจ.2 บริหารจัดการกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 10.00 น. นายประกิจ พุ่มพฤกษ์ ผอ.สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 มอบหมายให้นายสุชีพ ช่วยแก้ว รอง ผอ.สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการโครงการศึกษาแนวทางการบริหารจัดการกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษาที่มีประสิทธิภาพเพื่อลดปัญหาภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน ประจำปี 2562 ณ ห้องประชุม 2 สพป.ปราจีนบุรี เขต 2  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้คณะกรรมการร่วมกันพิจารณาคัดเลือกโรงเรียนที่นักเรียนมีภาวะทุพโภชนาการสูงเกินค่าเป้าหมายของกรมอนามัยทุกด้าน เกินร้อยละ 10 เข้าร่วมโครงการศึกษาแนวทางการบริหารจัดการกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษาที่มีประสิทธิภาพเพื่อลดปัญหาภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน  ระยะที่ 2  จำนวน 1 โรงเรียน ซึ่งโรงเรียนที่ได้รับการคัดเลือกจะได้รับการสนับสนุนงบประมาณ จำนวน 50,000 บาท