ผอ.สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 ประชุมคณะกรรมการ NT

         วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562  นายประกิจ พุ่มพฤกษ์  ผอ.สพป.ปราจีนบุรี เขต 2  เป็นประธานการประชุมชี้แจงคณะกรรมการดำเนินการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ  (National  Test  :  NT)  ชั้นประถมศึกษาปีที่  3   ปีการศึกษา  2561  ระดับศูนย์สอบ   ณ  ห้องประชุม 3  สพป.    ปราจีนบุรี เขต 2 วัตถุประสงค์ในการประชุมเพื่อชี้แจงแนวปฏิบัติและขั้นตอนการดำเนินงานให้คณะกรรมการดำเนินการทดสอบ  ระดับศูนย์สอบ   ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันด้วยความเรียบร้อย   โปร่งใส   ยุติธรรม  และมีประสิทธิภาพ   ทั้งนี้   มีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3   เข้าสอบ จำนวน  2,764  คน  ใช้สนามสอบ  25  สนาม  โรงเรียนเข้าร่วมสอบ  จำนวน  121  โรงเรียน