สพป.มหาสารคาม เขต 1 การประชุมเชิงปฏิบัติการ กิจกรรมการถอดบทเรียน Best Practice (1โรงเรียน 1 นวัตกรรมต้านทุจริต) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2565 เวลา 09.00 น. ดร.สมศักดิ์ ภูมิกอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 มอบหมายให้ นายอดุลย์  จันทร์ฝาง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 เป็นประธานเปิด การประชุมเชิงปฏิบัติการ กิจกรรมการถอดบทเรียน Best Practice (1โรงเรียน 1 นวัตกรรมต้านทุจริต) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ภายใต้โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต) กิจกรรมขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา (หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน)ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ ห้องประชุมตักสิลา