Project Play and Learn ขุดสื่อการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6

Project Play and Learn ขุดสื่อการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยท่านสามารถเยี่ยมชมและทำกิจกรรม ได้ที่เว็บไซต์ ที่ลิงค์นี้ http://datacenter.bopp.go.th/plearnenglish หรือที่ เว็บไซต์ http://www.plearnenglish.com/